Tijdelijke sluiting St. Lucia kerk Ravenstein

18 april 2017

Ravenstein, april 2017.

Tijdelijke sluiting St. Luciakerk in Ravenstein.
Zoals U ongetwijfeld hebt gezien of gelezen is de St. Luciakerk al geruime tijd gesloten wegens het versleten pleisterwerk in de gewelven. Dit vormt een acuut gevaar voor de kerkgangers. Het laat los en er zijn al enkele stukken naar beneden gekomen. De investering voor een tijdelijke oplossing is groot en heeft pas kans van slagen als er ook een definitieve oplossing voorhanden is.

Omdat voor een definitieve oplossing een lange weg is te gaan, is door de locatieraad daarom gekeken naar alternatieve locaties voor het houden van de vieringen op de zondag. Onderzocht is of hiervoor de parochiezaal of de St. Jozefkapel in aanmerking zouden kunnen komen. De conclusie is echter dat beide locaties, om wat voor reden ook, hiervoor ongeschikt zijn, temeer daar het uitgangspunt van de locatieraad altijd is geweest: waarborging van de continuïteit in plaats en tijd van de vieringen.

Bovendien geldt voor beide locaties dat de ruimte te beperkt is voor vieringen, waar veel parochianen deel aan willen nemen. Hiervoor zou dan weer moeten worden uitgeweken naar elders.

Met deze uitkomst blijft voorlopig de St. Lambertuskerk in Huisseling een duidelijk en structureel alternatief. De locatieraad beseft zich terdege dat velen wellicht een andere uitkomst hadden gewild. Maar in deze onvoorziene omstandigheden is die niet voorradig.

Dit betekent voor alle vrijwilligers, die in onze locatie werkzaam zijn, om de handen ineen te slaan en in een goed overleg met elkaar invulling te gaan geven aan de zondagse vieringen in de St. Lambertuskerk in Huisseling. Dit “samengaan” kan ook op de langere termijn een “weldaad” zijn voor onze locatie.

Het rooster van de zondagse vieringen zal aan de nieuwe situatie worden aangepast. Ook worden wekelijks de diensten gepubliceerd in het weekblad Arena en ook op Omroep Walraven worden de plaats en tijden aangegeven. Ook kunt u voor actuele informatie terecht op www.heiligejohannesdedoper.nl

Wellicht zijn er parochianen, die de St. Lambertuskerk in Huisseling om wat voor reden dan ook, moeilijk kunnen bereiken. Hiervoor is afgesproken dat zij de pastorie in Ravenstein kunnen bellen (411595) op maandag- en woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur. Er zal dan geïnventariseerd worden of er behoefte is voor alternatief vervoer naar de kerk in Huisseling.

Werkgroep plafond St. Luciakerk Ravenstein
Met instemming van het parochiebestuur is vanuit de locatieraad een werkgroep plafond St. Luciakerk Ravenstein geformeerd, die het herstel van het pleisterwerk ter hand gaat nemen.

Hierover zal op korte termijn met de gemeente Oss, het bouwbureau van het bisdom ’s-Hertogenbosch, het parochiebestuur en tenslotte met de Rijksdienst cultureel erfgoed overleg worden gevoerd. In dit overleg zullen alle mogelijkheden van herstel van het pleisterwerk worden besproken. Ook zal onderzocht moeten worden hoeveel het herstel gaat kosten en waar de benodigde financiën vandaan worden gehaald.

Al met al heeft deze werkgroep een geweldige klus, maar, gezien de monumentale status van de kerk en één van de drie hoofdkerken in onze parochie, alleszins de moeite waard om hierin de nodige energie te steken.

Heeft u vragen voor de werkgroep dan kunt u die sturen naar:

ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl

De locatieraad Ravenstein e.o.

Andere berichten