Persbericht: H. Luciakerk Ravenstein

13 september 2019

PERSBERICHT (namens de Parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk)

Rond de H. Luciakerk te Ravenstein is in de afgelopen weken veel commotie ontstaan. Voor zowel de parochie alsook het bisdom is het uitgangspunt dat het monument als beeldbepalend gebouw in stand blijft. Enkel de toekomstige eigendomssituatie en het gebruik van het gebouw staan ter discussie.

Het kerkgebouw

Doorgeven vaneen kerkgebouw aan een derde partij, niet zijnde een kerkelijke instelling, betekent herbestemming van dat kerkgebouw en automatisch ook onttrekking aan de eredienst, tenzij er na de overdracht een situatie zou ontstaan waarin de parochie het exclusieve gebruik van het gebouw zou behouden. Daarvan zou in deze situatie met het Loterijfonds geen sprake zijn; het fonds zou immers als eigenaar meerdere activiteiten binnen het gebouw gaan organiseren.

Bij herbestemming van een kerkgebouw dienen, op grond van regelgeving vanuit het Vaticaan en uiteraard in overleg met betrokken Overheidsdiensten, kerkbanken, beelden en het altaar te worden verwijderd. Van het “strippen” van de kerk, zoals in de pers wordt geciteerd, is vanzelfsprekend geen sprake. De beeldbepalende onderdelen van het barokke interieur, zoals het orgel, het hoogaltaar, de preekstoel en de biechtstoelen, blijven ook bij herbestemming in het monument aanwezig!

De subsidie-aanvraag

Gaandeweg is bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, onder andere in overleg met het Monumentenhuis Brabant, duidelijk geworden dat het op dit moment niet mogelijk is om te kunnen voldoen aan alle subsidievoorwaarden van deze Rijksregeling. Hierdoor bestaat voor de financiering van de totale restauratie van de kerk, welke overigens voor binnen- en buitenzijde van de kerk gezamenlijk op circa € 3,0 mln. wordt begroot, op dit moment onvoldoende basis. In het kader van de subsidieregeling wordt om een garantiestelling gevraagd. Door niemand van de betrokken partijen (Loterijfonds, provincie, gemeente en parochie) wordt, gegeven de risico’s mede gegeven de onvoldoende duidelijkheid over de financiering van de restauratie, deze garantiestelling gegeven.

De Herbestemming

Vanzelfsprekend onderkent de parochie het zeer bijzondere karakter van de H. Luciakerk in Ravenstein. Een openbare publieke herbestemming als bijvoorbeeld een gemeenschapshuis was een mooie kans geweest om dit kerkgebouw voor de toekomst een waardige herbestemming te geven en zodoende voor de Ravensteinse gemeenschap te kunnen behouden. Helaas is deze mogelijkheid door verdergaande gemeentelijke besluitvorming niet meer beschikbaar. De parochie zal voor de toekomstige herbestemming blijven streven naar een waardige herbestemming die niet strijdig is met het sacrale karakter van het kerkgebouw. Van het “zomaar” overdragen van het gebouw aan een projectontwikkelaar zal in dit kader geen sprake zijn.

 

Andere berichten