Persbericht

16 juni 2020

St. Luciakerk, pastorie en tuin is verkocht

De toekomst van de St Luciakerk in Ravenstein met de naastgelegen pastorie en tuin is al enkele jaren
onderwerp van gesprek. Door de terugloop van het kerkbezoek, Sacramentenbediening, de ouder
wordende en afnemende vrijwilligersgroepen, de samenstelling van het pastorale team en de enorme
restauratiekosten van de Sint Luciakerk heeft het parochiebestuur doen besluiten dat de beste optie
om het monumentenensemble in stand te houden is om deze over te dragen aan een
toekomstbestendige partij.

Het parochiebestuur heeft hierbij altijd gezocht naar een partij die een waardige invulling wenst te
geven aan een toekomstvisie. In de afgelopen seizoenen heeft zich een proces afgespeeld waarbij
alle partijen; gemeente, kopende partij en het parochiebestuur uiterste discretie hebben
gewaarborgd aan elkaar. Dit was voor alle betrokkenen de enige wijze waarop dit proces zorgvuldig
verkend kon worden.

De Luciakerk zal per decreet van bisschop mgr. G.J.N. de Korte per 1 juli 2020 aan de eredienst
worden onttrokken. Dit besluit wordt op zondag 21 juni 2020 betekend en aan de parochianen op de
gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Het parochiebestuur is in gesprek met de kerkenraad van de Protestante Gemeente over het gebruik
van de Garnizoenskerk voor voorlopig 1 dienst per maand. Ook zou hier een ruimte voor
administratie en vrijwilligers gecreëerd kunnen worden.

De voormalige Luciakerk is verkocht aan de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein. Het bestuur van deze
stichting wordt gevoerd door Frans van Haeren, Cor Strik en Patricia Reijkers. Als privépersonen
kopen zij de pastorie en pastorietuin. De pastorie krijgt een herbestemming als twee woonhuizen,
waar o.a. de zorgonderneming Driestroomhuis bij Cor en Frans gevestigd wordt.

Met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop zal de renovatie van de Jozefkapel gefinancierd
worden.

Angst voor een uitgekleed monument is weggenomen.
Het hoogaltaar, koorbanken, collectantenbanken, biechtstoelen, preekstoel, doopvont en orgel
blijven intact en aanwezig in het gebouw. Ook de beelden van de apostelen blijven aanwezig in het
gebouw.
Het parochiebestuur heeft besloten de beelden van de heilige Barbara en Lucia en Jozef te
verplaatsen naar de Jozefkapel. Het geliefde Mariabeeld zal, zoals het er nu naar uitziet, op een goed
bereikbare plaats in Ravenstein blijven.

Voor de overdracht zal het ensemble van overige barokke relikwieën en beelden verwijderd worden
uit het gebouw, maar als één geheel bij elkaar bewaard worden.

St. Luciakerk krijgt waardige herbestemming!

Dat ik de boodschapper van dit nieuws mag zijn is tegelijk geweldig, maar toch ook echt onwerkelijk.
Dat we dit proces na zoveel maanden van stille voorbereiding succesvol naar buiten mogen brengen
voelt overweldigend!, aldus Cor Strik als woordvoerder van de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein.

In februari 2019 kwamen zij discreet in gesprek met het parochiebestuur over de herbestemming van
enkel de pastorie met tuin. De naastgelegen kerk? Wat zouden ze daar in hemelsnaam mee moeten,
wat zouden ze er überhaupt mee moeten willen. Zo een maatschappelijke last op de schouders
nemen…. Toch sloeg na enkele maanden de vonk over bij het weerzien van het verstofte interieur. Er
moest iets gebeuren, iemand moest het doen.

Samen met Frans van Haeren en Patricia Reijkers is het drietal gaan werken aan een visiedocument.
Daarmee hebben ze de aandacht weten vast te houden van het kerkbestuur, monumentenhuis
Brabant en de gemeente Oss waardoor ze nauwlettend gevolgd werden.
Het drietal heeft zichzelf opgesteld als een betrouwbare kandidaat. Vanuit die dynamiek heeft zich
langzaam een vertrouwen gevormd dat het visiedocument voor de toekomst van de Luciakerk een
solide basis biedt met een nieuwe openbare functie waar alle Ravensteiners en belangstellenden uit
alle windstreken welkom geheten worden!

Het beheer van de instandhouding van het monument wordt in bruikleen gegeven aan de stichting
Anna Lucia Ravenstein, waarvoor een goede doelen status wordt aangevraagd.
Hiermee komt de instandhouding van het erfgoed weer in Ravensteins beheer! Het is de wens dat
deze beheerstichting tot breed gedragen actieve community mag uitgroeien.
Naast het vaste bestuur zullen er ten minste twee lokale bestuursleden worden gekozen die de
Ravensteinse bevolking zullen vertegenwoordigen.

Tevens zal de stichting ambassadeurs als bijzonder adviseur met specifieke kennis of expertise
vragen om zich langdurig aan de stichting te verbinden. Vanuit die adviserende rol kan het
stichtingsbestuur worden gevoed en ondersteund. De instandhouding omvat immers vele
kennisdomeinen.

De instandhouding van het monument als gedragen centrum van de gemeenschap, ligt velen na aan
het hart. In die verbinding ligt het zaadje van de toekomst voor Lucia te wachten om te ontkiemen.
Het is de wens van velen dat de Luciakerk een toegankelijk huis blijft waar alle mensen kunnen
samenkomen, verbinding maken en elkaar ontmoeten, het leven beleven in al zijn facetten.

Het interieur van de Luciakerk zal herkenbaar en zo onaangetast mogelijk behouden blijven.
Toch kan een transformatie niet worden voltooid zonder offers, soms pijnlijk, soms logisch en
begrijpelijk. Alles wat de transformatie gaat inhouden moet dienstbaar zijn aan de instandhouding
van het monument, dat blijft de primaire doelstelling!

De Luciakerk krijgt een nieuwe bestemming als openbaar multifunctioneel gebouw. De exploitatie is
gericht op het vergaren van financiële middelen voor het in standhouden van het monument
en zal mede in dienst staan van het bevorderen en stimuleren van Ravenstein als toeristische
beleving.
Door het ontplooien van een mooie mix van maatschappelijke en culturele initiatieven en
commerciële activiteiten. Naast een museale functie voor erfgoed toerisme en educatie zal Lucia o.a.
dienstdoen als locatie voor concerten, lezingen, congressen, recepties, als trouwlocatie, voor rituelen
en jubileums. Er wordt niet verwacht concurrent te worden van gemeenschapshuis Vidi Reo.

In de nieuwe exploitatie zal Lucia bemenst worden o.a. door een team medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt voor ontvangst van gasten, receptie, schoonmaak en lichte
onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Stichting Driestroom te
Elst, IBN en gemeente Oss.
Om alles mogelijk te maken zal Lucia een grote groep mensen moeten aanspreken die zich net als
Strik, van Haeren en Reijkers zelf als vrijwilliger willen inzetten voor de instandhouding van dit
monument. Wij hopen te mogen rekenen op de oprechte betrokkenheid van alle Ravensteiners om
gezamenlijk aan dit avontuur te beginnen.

Er staat een intensieve renovatieperiode te wachten die in stappen gecoördineerd en uitgevoerd zal
gaan worden, te beginnen met de restauratie van de schade aan de koepel. Na de renovatie zal het
barokke karakter van het gebouw dominant aanwezig blijven, doch de sacrale oorsprong in een
bescheidenere vorm. De aangrenzende bij-sacristie zal uiteindelijk dienst gaan doen als faciliterende
ruimtes aan de nieuwe initiatieven van Lucia.

Voor de overdracht zal het ensemble van barokke relikwieën en beelden verwijderd worden uit het
gebouw, maar als één geheel bij elkaar bewaard worden.
Strik is trots om te kunnen zeggen dat er een positieve relatie met het parochiebestuur is
opgebouwd. Vanuit die relatie blijven beide in gesprek om die belangrijke relikwieën en beelden die
sinds eeuwen aan de Luciakerk verbonden zijn geweest op enig moment in de toekomst terug te
kunnen brengen als religieus museumstuk. Hiervoor dient eerst een nader uit te werken
veiligheidsplan in kaart gebracht te worden.

Dit is het einde van een proces, maar vooral het begin van een nieuwe toekomst om het monument
voor de komende 100 jaar veilig te stellen. Na vandaag wil de stichting heel graag met alle
belanghebbende en belangstellende partijen binnen en buiten Ravenstein in gesprek gaan om een
duurzame relatie op te bouwen.

Alle informatie over de plannen is te lezen op de website www.Luciaravenstein.nl

Voor alle professionele stakeholders is een gedrukt exemplaar van ons visiedocument beschikbaar.

Pastorie
De pastorie wordt verbouwd tot twee woonhuizen. Hierin wordt o.a. Driestroomhuis bij Cor en Frans
gevestigd, waarin jeugdigen begeleid worden tot aan zelfstandigheid met complexere opvoedvragen.
De pastorietuin wordt gedeeltelijk enkele malen per jaar opengesteld voor openbare bijeenkomsten.

Bovenstaand persbericht wordt in gezamenlijkheid uitgegeven door het parochiebestuur
Heilige
Johannes de Doper en de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein.

Andere berichten