toddler baptized

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.heiligejohannesdedoper.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. De betaling wordt overgemaakt naar Parochie H. Johannes de Doper, die de betalingen beheert. Parochie H. Johannes de Doper behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Secretariaat Parochie H. Johannes de Doper
Parochiecentrum
Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk
T: 0486 – 461220
E: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Rechten en plichten van Parochie H. Johannes de Doper
Elke betaling die via www.heiligejohannesdedoper.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Parochie H. Johannes de Doper en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Parochie H. Johannes de Doper neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Parochie H. Johannes de Doper bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Parochie H. Johannes de Doper de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Parochie H. Johannes de Doper verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacybeleid.
Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.