RedWednesday Woensdag 23 november

22 november 2022

Vervol­ging van Chris­te­nen in de wereld neemt toe. Dat is de be­lang­rijk­ste bevin­ding van ‘Vervolgd en Vergeten?’, een perio­dieke rapportage van Kerk in Nood (ACN) over Chris­te­nen die in 2020-2022 onderdrukt wor­den van­wege hun geloofs­over­tui­ging.

Op 16 no­vem­ber is het rapport aan­ge­bo­den aan mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den en referent namens de Neder­landse bis­schop­pen voor Missie en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king.

Honderd kerken rood aangelicht

Op ini­tia­tief van de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood kleuren op #RedWednesday, woens­dag 23 no­vem­ber aanstaande zo’n hon­derd kerken in Neder­land en duizen­den kerken we­reld­wijd rood, om aan­dacht te vragen voor gods­dienst­vrij­heid en christen­ver­vol­ging.

In 75 procent van de 24 onder­zochte lan­den – vaak lan­den die al bekend ston­den van­wege schen­dingen van het recht op gods­dienst­vrij­heid, is sprake van meer onder­druk­king of uit­ge­spro­ken ver­vol­ging. Het stemt Peter Broe­ders, directeur van Kerk in Nood Neder­land, treurig dat de ver­vol­ging van Chris­te­nen in de afgelopen jaren is toe­ge­no­men.

“Wat het meest opvalt is dat mede­ge­lo­vigen in het Midden-Oosten, bakermat van het Chris­ten­dom, het nu nog slechter hebben dan in de tijd van ISIS, het radicaal-islami­tisch kalifaat! Het maakt dui­de­lijk dat het sig­naal van #RedWednesday har­der nodig is dan ooit. We moeten onze stem laten horen vóór gods­dienst­vrij­heid en tegen christen­ver­vol­ging!”

Bis­schop Ron van den Hout, referent van de Neder­landse bis­schop­pen voor Missie- en ont­wik­ke­lings­vraag­stukken, nam het rapport ‘Vervolgd en Vergeten?’ in ont­vangst en onder­streepte dit: “Christen­ver­vol­ging blijft onze aan­dacht vragen. Dit rapport laat zien hoe erns­tig de situatie in ver­schil­lende lan­den is en blijft.”

Afrika: toe­ne­mend islami­tisch extremisme

In Afrika verslechterde de situatie van Chris­te­nen vooral door toe­ne­mend islami­tisch extremisme in de onder­zochte lan­den. Groepen als Boko Haram en de Islami­tische Staat West Afrika Provincie (ISWAP) proberen er nog steeds kalifaten te ves­tigen. Meer noor­de­lijk in Afrika verbiedt Islami­tische Staat in de Grote Sahara (ISGS) muziek en feesten op gelegen­he­den zoals bruiloften. Een blijk van de islami­tisch-salafis­tische ach­ter­grond van de terreur­groep.

Midden-Oosten: chris­ten­dom in crisis

In het Midden-Oosten bedreigen geweldscrises en aan­hou­dende migratie het voort­be­staan van drie van ‘s werelds oudste chris­te­lijke ge­meen­schappen in Irak, Syrië en Palestina. Paradoxaal genoeg zijn er tekenen dat de situatie van Chris­te­nen in delen van het Midden-Oosten slechter is dan tij­dens de bezet­ting door het radicaal-islami­tische Daesh (ISIS; Islami­tisch Kalifaat). De exodus van chris­te­nen is het dui­de­lijkst in Syrië, waar hun aantal in tien jaar tijd is gedaald van 1,5 miljoen (= 10 procent van de bevol­king) voordat de oorlog in 2011 begon tot zo’n 300.000 nu (= min­der dan 2 procent van de bevol­king).

Azië: autoritaire regimes en reli­gi­eus na­tio­na­lis­me

In ver­schil­lende Azia­tische lan­den beperkt autoritair staatsbeleid het vermogen van gelo­vi­gen om vrij hun geloof te belij­den. Zo is in Vietnam sprake van stren­gere beper­kingen en geldt in Noord-Korea een bijna volle­dig verbod op religie. China blijft leden van reli­gi­euze groepe­ringen las­tigvallen die de offi­cië­le lijn van de communis­tische partij niet aan­vaar­den. Kerken wor­den meer beperkt in hun ac­ti­vi­teiten en van communis­tische partijle­den wordt verwacht dat zij atheïstisch zijn. In andere lan­den speelt reli­gi­eus na­tio­na­lis­me een rol bij de onder­druk­king van Chris­te­nen en andere min­der­heids­groepen. Dit geldt voor India (Hindoe-na­tio­na­lis­me) en Pakistan (islami­tisch na­tio­na­lis­me) en, sinds de terug­keer aan de macht van de Taliban – die een harde in­ter­pre­ta­tie van islami­tische Sharia-wet­ge­ving oplegt aan de samen­le­ving, zeker ook voor Afghanistan.

Nog te weinig erken­ning

Hoewel rege­ringen het belang van vrij­heid van gods­dienst of over­tui­ging beginnen te erkennen blijkt uit het rapport ‘Vervolgd en Vergeten?’ dat nog een lange weg te gaan is om de vrij­heid van Chris­te­nen en andere min­der­he­den overal ter wereld te be­scher­men. Een deel van het probleem is een culturele mis­vat­ting in het Westen, waar vaak ontkend wordt dat Chris­te­nen nog steeds de meest ver­volgde geloofs­groep zijn. Over deze “poli­tieke correct­heid” zei de Chaldeeuwse katho­lie­ke aarts­bis­schop Bashar Warda van Erbil in Noord-Irak: “Er wor­den nog steeds mensen ver­volgd van­wege hun geloof… Ja, Chris­te­nen wor­den ver­volgd.”

Meer in­for­ma­tie

U kunt op bij­gaande link klikken voor het aan­vra­gen van de samen­vat­ting van het rapport en/of het be­stel­len van het gehele rapport.

Andere berichten