Pastorale brief…

29 mei 2020

Terug, op weg naar…?

 

Opening

Beste mensen,

beste parochianen,

beste mede-gelovigen,

 

Hoe gaat het met u?

 

Terug naar terug?

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis (…). (…). Zij [de apostelen, Maria en de andere aanwezigen] werden (…) vervuld van de heilige Geest (…)” (Hand. 2, 1-2; 4). De deuren van hun verblijfplaats gingen open. Gods Geest heeft nu de kans om de wereld met Gods liefde te vervullen, in Christus tot voltooiing te brengen. Dat is de Geest, die is: Gods herinnering van het verleden; Gods opening voor het heden; Gods vrijheid voor de toekomst. Zoals de verblijfplaatsdeuren 50 dagen na Jezus’ verrijzenis opengingen, zo gaan in deze dagen de deuren open van onze kerken. Van de huizen van God, dichtbij en ver weg. Om er binnen te kunnen gaan: om stil te worden, om te bidden en of om de H. Eucharistie te vieren.

 

Terug naar terug?

 

Terug naar de toekomst?

Je weet niet wat je niet weet. De werkelijkheid ontsluiert zoveel als goed is voor ons. En dat is maar goed ook. Dit gegeven mag zeker tijdens de huidige Corona crisis gelden, waarvan wij nog steeds niet weten, of het einde ervan in zicht is, wij er middenin zitten, of pas aan het begin…

 

De bizarre tijd, waarin wij terecht geko­men zijn, is ontegenzeggelijk niet makkelijk. Voor niemand. De angst voor een onzicht­baar virus maakt ons klein. De toekomst is ongewis. De onzekerheid daaromtrent laat je – ook aan den lijve – voelen, dat het leven voorbij gaat, betrekkelijk is. Niets staat vast. Tegelijk bestaat er een verlangen naar zoals het was. Een verlangen naar het, ons zo, vertrouwde.

 

Aan de ene kant kwamen velen evenwel in deze periode van de pandemie tot rust, en kregen de gelegenheid om na te denken over hun eigen leven en bestaan. Om zich te bezinnen. Een tijd van rust werd tot een tijd van verdieping, van reflectie. Van de andere kant werden wij, in meer of mindere mate, getroffen – letterlijk en figuurlijk – door het virus, met alle gevolgen van dien. Het verdriet, de leegte en de pijn waren zichtbaar, tastbaar en voelbaar – overal in onze samenleving. Het verlies van dierbaren, het ziek-zijn van intimi, de eenzaamheid en het isolement van menigeen sloegen diepe wonden – die ongetwijfeld een behoorlijke tijd nodig zullen hebben om te kunnen genezen. Steun, troost en bemoediging zijn, niet alleen vandaag en morgen, onontbeerlijk. Veel sterkte!

 

Wanneer de tijd rijp is, zullen wij enige tijd nodig hebben, om ons leven (wederom) op de rit te krijgen. Om verder te kunnen leven, om te kunnen (over)leven, komen wij er dan ook niet omheen om – samen én met z’n allen – een brug van hoop te bouwen. Een brug voor de morgen, waarin de nieuwe dag is geborgen. Een brug, die gebouwd is op geloof en liefde.

 

Terug naar de toekomst?

 

Terug naar de H. Eucharistieviering?

In zekere zin betekent dat wat wij – minstens iedere zondag – vieren tijdens de        H. Eucharistie, dat wij terug gaan naar de toekomst. Dat is het Paasgeloof, dat geïnspireerd door Gods Geest een openheid biedt naar God, mens en wereld. In de hoop levend op nieuw leven, dat gebouwd mag zijn op het geloof in God en Diens onmetelijke liefde voor ons. God is en blijft altijd onze hoop, in Hem ligt onze toekomst!

 

Met dankbaarheid en verheugd mogen wij in deze tijd stappen zetten, op weg naar een bepaalde ‘normaliteit’; niet alleen in onze samenleving, maar ook in onze Kerk in deze streken. Dat is goed nieuws! Stappen terug naar de Eucharistieviering.

 

Een lange periode hebben wij de fysieke presentie van God in Christus en van de mens, medemens (binnen de gemeenschap van de Kerk) moeten missen in onze kerken. Niet makkelijk. Soms pijnlijk. Misschien zelfs ondragelijk. De kracht en de bijstand van het sacrament van de H. Eucharistie ontbrak immers, evenals die van de andere sacramenten – Gods liefdesmiddelen tot altijd nieuw leven.

 

Nogmaals, nu bestaat de mogelijkheid om opnieuw de H. Eucharistie te vieren. Vanaf het weekend van 13 juni/14 juni kan dat in onze parochiële kerken van Herpen, Huisseling en Schaijk. U kunt dan wederom Jezus Christus in de gedaanten van brood en wijn ontvangen. De Heer in ons hart, in ons leven ontvangen, om ons door God in Christus te laten sterken en zegenen. Ja, om te groeien in gemeenschap met Hem en met onze medemens. In liefde, in geloof én in hoop.

 

Als parochie, als parochiebestuur en pastoraal team, nemen wij de tijd om de protocollen, die de bisschoppen daags voor het Hoogfeest van Hemelvaart hebben aangereikt, te implementeren. Daarom beginnen wij, zoals gezegd, in de voornoemde kerken, om te bezien wat wel of niet haalbaar en realiseerbaar is. Gaandeweg zullen er op basis van de concrete ervaringen hieromtrent wellicht andere kerken volgen, en kunnen op termijn eveneens de doordeweekse missen opnieuw publiekelijk worden gevierd.

 

Het moge – voor eenieder – duidelijk zijn: wijsheid, waakzaamheid en zorgvuldigheid, in combinatie met het nodige geduld, zijn in deze crisis gevraagd!

 

Terug naar de H. Eucharistieviering?

 

Tot slot

Laten wij dàt hopen: dat wij spoedig samen de H. Eucharistie kunnen vieren!

 

En ook: laten wij in deze dagen bidden tot God, onze Vader. Bovendien mogen wij met een groot vertrouwen Maria, Gods moeder en onze moeder, aanroepen. Opdat wij gauw van het virus en daarbij horende pandemie bevrijd zullen wor­den. Graag wensen wij u van harte alle sterkte toe. Veel zegen!

Blijf gezond, houd vol!

 

U hartelijk groetend,

 

Bestuur en pastoraal team van de parochie van de H. Johannes de Doper 

 

N.B.

Wij raden u aan, om zelf de protocollen van de Nederlandse bisschoppen te lezen. Deze documenten zijn onder meer te vinden op de website van het bisdom van        ’s-Hertogenbosch: www.bisdomdenbosch.nl.

Downloads:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

 

N.B. 2

Het goede nieuws is dat vanaf de viering van het Hoogfeest van het H. Sacrament de gelegenheid is, om met maximaal 30 personen per kerk samen te komen en ter communie te gaan. Vanaf 1 juli is dat mogelijk met 100 mensen in 1 kerk.

LET OP:

Of het maximum van 100 mensen per kerk mogelijk is, is echter afhankelijk van de grootte van de desbetreffende kerk. Als wij rekening houden met de verplichte looproutes en met het individueel 1,5 meter afstand houden van elkaar (bij gezinnen en of echtparen kan dat aantal iets hoger liggen) ligt het maximum in Herpen op 55; in Huisseling op 50; in Neerloon op 28; in Schaijk op 70.

N.B. 3

Helaas moeten wij met pijn in het hart aangeven, dat Doopsels en Huwelijken en de jaarlijkse vieringen van Eerste H. Communie en H. Vormsel voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Uitvaarten, met een H. Eucharistieviering, kunnen wel doorgaan.

 

Andere berichten