Klimaatalarm

8 maart 2021

Op zon­dag 14 maart wordt in Neder­land actie gevoerd onder de naam ‘klimaatalarm’. Er wor­den die dag allerlei ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. De datum, vlak voor de Tweede Kamerverkie­zingen, is strate­gisch gekozen om poli­tieke partijen aan te sporen tot verant­woord beleid m.b.t. de aarde en het klimaat. Bovendien wordt ie­der­een aan­ge­zet tot bewuste, duurzame keuzes in onze leef­wij­ze.

In de ver­schil­lende geloven en religies wordt het be­scher­men van de aarde als een reli­gi­euze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voort­be­staan en wel­zijn van de mens sterk verbon­den is met het welbevin­den van de aarde. Vele organi­sa­ties en kerken, waar­on­der de Raad van Kerken en de laudato Si’ werk­groep, onder­steun​en​ het klimaatalarm. Ook de plaat­se­lijke kerken wor­den opge­roe­pen om, eventueel samen met anderen, in actie te komen.

 • Meebid­den tij­dens de online gebeds­bij­een­komst
  Na het lui­den van de klokken om 15.00 uur is er een lan­de­lijke online gebeds­bij­een­komst. Er wordt met elkaar gebe­den voor politici, mensen we­reld­wijd die nu al last hebben van klimaat­ver­an­de­ring, bedreigde diersoorten en de schep­ping die lijdt. Deel­ne­men kan t.z.t. via www.groen­ge­lo­vig.nl
 • Preek en bid over de schep­ping
  Er kan op 14 maart in de vie­rin­gen aan­dacht wor­den besteed aan het klimaat, duur­zaam­heid en de schep­ping, in preek en voor­bede.
 • Social media
  Men kan bij­voor­beeld een bericht plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram, met hashtags #klimaatalarm en #sacredearth. Met een foto of filmpje van een eigen alarm-uiting of met een tekst.
 • Lakens, banners of poster
  Men kan een laken of poster met bo­ven­staand klimaat­week­end-logo met #klimaatalarm en #sacredearth uit/voor het raam hangen.

Andere berichten