Gebed voor Oekraïne

4 maart 2022

Keer de gedachten en daden van geweld om
naar de gedachten en daden van vrede…

 

Luister naar de onderstaande podcast van ‘Bidden Onderweg’.

 

Klik hier op de link.

 

 

 

 

 

 

Jeremia 2:4-5

Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog de wapens leren hanteren.
O huis van Jakob,
kom, laat ons wandelen
in het licht van de Heer.

Voor de mensen van de Oekraïne

Hoe reageerde je toen je vorige week donderdagochtend, 24 februari, het nieuws hoorde dat Russische troepen de Oekraïne waren binnengetrokken? Hoe voelde je je sindsdien en wat dacht je terwijl je op de televisie of via het internet de sirenes en explosies hoorde en zag hoe jonge kinderen en hun gezinnen in metrostations schuilden terwijl anderen in ballingschap gingen?

Misschien ben je boos over de schending van de territoriale integriteit van een soevereine staat. Misschien verbaast het je dat, na zovele decennia van schijnbare vrede, oorlog op deze schaal is teruggekeerd op het Europese continent.

Bovenal vrees je misschien voor de veiligheid van onschuldige mensen: vrouwen, mannen en kinderen, stuk voor stuk onze broeders en zusters.

Misschien ben je ook teleurgesteld dat wij allemaal opnieuw in onzekerheid en verwarring worden gestort.

In een tijd als deze hebben de woorden van Jesaja, over de komende heerschappij van God, een bijzondere urgentie:

Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog de wapens leren hanteren.
O huis van Jakob,
kom, laat ons wandelen
in het licht van de Heer.

En je gebed? Hoe is dat op dit moment? Ben je in staat geweest om met Jezus te spreken over hoe je je voelt en wat je hebt gedacht of ben je te verward om dat te doen?

Hoe, vraag je je misschien af, zouden volgelingen van Jezus kunnen reageren op wat er gebeurt?

We kunnen schouder aan schouder staan met het lijdende Oekraïense volk. We kunnen onze solidariteit met hen vernieuwen. Zei Paulus immers niet in zijn eerste brief aan de Korintiërs: “Als één lid van het lichaam pijn lijdt, lijdt het hele lichaam mee”? Als je de kans krijgt om te spreken met, of steunbetuigingen te sturen naar diegenen die doodsbang zijn voor hun dierbaren in Oekraïne, grijp die dan aan.

Velen van ons hebben onlangs in de kerk de uitdagende woorden van Jezus horen voorlezen: “Heb uw vijanden lief, doe goed aan wie u haten, bid voor wie u vervolgen”. Met deze woorden in ons oor kunnen wij bedenken dat wij ruzie hebben met de Russische regering en niet met het Russische volk. We kunnen van hen houden en voor hen bidden, dat kunnen we zeker, want zo velen van hen zijn ook boos en gekwetst.

En wat was het dat Maria zei in haar Magnificat?
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
 Het recht zal zegevieren, daar zorgt onze God voor!

Wij kunnen dus met vertrouwen voorwaarts gaan, wetende dat de vrienden van Jezus, waar zij zich ook bevinden, in welk gevaar zij zich ook bevinden, nooit door Hem verlaten worden. We kunnen denken aan de woorden van de heilige Paulus in de brief aan de Romeinen,

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Ja, Jezus is de Heer van alles, en Hij heeft een manier om het goede voort te brengen uit de minst veelbelovende omstandigheden. Laten we nu met vertrouwen tot Hem bidden, en in solidariteit met allen die op dit moment lijden.

Heer Jezus, U zei: “Zalig zijn de armen van geest“, wij smeken U te waken over onschuldige vrouwen, mannen en kinderen, hen te leiden, te bewaren en te beschermen.

Heer Jezus, die zei “Zalig zijn de vredestichters“, wij vragen U, keer de harten en gedachten van mannen en vrouwen van geweld om in gedachten en daden van vrede.

Heer Jezus, U zei: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid“, inspireer en versterk de mannen en vrouwen die zich inzetten voor vrede en verzoening.

Heer Jezus, U hebt gezegd: “Zalig zijn de barmhartigen“, wij danken U voor de vele goede mensen die mensen in nood te hulp schieten, mensen die gewond zijn, mensen die sterven, mensen die lijden, mensen die van huis en haard verdreven zijn, mensen die op de vlucht zijn.

 Heer Jezus, wij bidden ook voor onszelf: dat wij de vrijheden die wij genieten en het democratische systeem dat wij maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwen en dat thans ontnomen wordt aan onze broeders en zusters in Oekraïne, naar waarde mogen schatten.

 Laat ons nu even in stilte bidden voor hen die het meest in nood zijn op dit moment.

We kunnen nu al onze gebeden samenbrengen en samen het Onze Vader te bidden

 Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

 We herinneren ons hoe Jezus zei: 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”

Heer Jezus Christus, die de Vredevorst wordt genoemd, die zelf onze vrede en verzoening zijt, die zo vaak gezegd heeft: “Vrede zij u”, geef ons vrede. Maak alle mannen en vrouwen tot getuigen van waarheid, gerechtigheid en broeder- en zusterliefde. Verban uit hun hart alles wat de vrede in gevaar kan brengen. Verlicht onze leiders, opdat zij het grote geschenk van de vrede kunnen waarborgen en verdedigen. Mogen alle volkeren van de aarde worden als broeders en zusters. Moge de zo verlangde vrede opbloeien en altijd onder ons allen bestaan.

Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie harten en gedachten bewaren en mogen jullie de liefde van God en van zijn zoon, onze redder Jezus Christus, kennen. 

Amen.

Andere berichten