Doe mee met de synodale raadpleging!

21 maart 2022

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de synodale raadpleging. In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in oktober 2023.

Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema’s aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema’s uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: VierenMedeverantwoordelijkheid voor missieDialoog in Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage graag in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via de onderstaande weblinkdie zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken:

Nederlands: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

Engels: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=EN

Hieronder volgen de thema’s en de vragen die in de weblink aan bod komen (de door de bisschoppen uitgekozen thema’s zijn onderstreept, en de bijbehorende vragen schuin gedrukt). U kunt zelf kiezen op welke thema’s en vragen u wilt ingaan, en er is ook nog de optie om uw mening te geven over andere onderwerpen.

Hoofdthema
Bij het verkondigen van het evangelie is een synodale kerk “samen op weg”.

Wat betekent ‘samen op weg’ voor u? Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in uw lokale kerk? Welke stappen kunnen er worden gezet om het ‘samen op weg zijn’ te vergroten?

Thema 1: Reisgenoten
In de Kerk en in de samenleving staan we zij aan zij op dezelfde weg. Om te kunnen spreken over “samen Kerk zijn”, moeten we ook de vraag stellen wie onderdeel is van dit “samen” in en buiten de kerk, om te zorgen dat we niemand vergeten.

Thema 2: Luisteren
Luisteren vereist een open geest en hart, zonder vooroordelen. Het lijkt wel of er tegenwoordig meer wordt gepraat dan geluisterd. En als er veel wordt gepraat, worden andere geluiden niet meer gehoord. Luisteren is een stuk lastiger dan praten. Om goed te kunnen luisteren moet je open staan voor de mening van de ander, en hier ook geen oordeel over vellen. Luisteren is heel belangrijk om “samen Kerk zijn” vorm te geven.

Thema 3: De mogelijkheden om ons uit te spreken
We zijn allemaal uitgenodigd om met moed en vrijmoedig te spreken, verbonden in vrijheid, waarheid en dienstbaarheid. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. Dit natuurlijk in alle vrijheid. Als iedereen mag vertellen wat belangrijk is, moet dit verhaal ook, ondubbelzinnig in liefde kunnen worden ontvangen. Ook moeten we kunnen zeggen wat belangrijk is voor ons.

Thema 4: Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof.

Wat betekent voor u het samen vieren van ons (katholiek) geloof? Krijgt u door het vieren zin om ‘samen op weg te gaan’, Kerk te zijn? Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u? Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die zichzelf geeft aan u? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?

Thema 5: Medeverantwoordelijk voor missie
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.

Wat ziet u als de missie van de Kerk? Ziet u waar ons geloof handen en voeten krijgt in het leven van iedere dag? Hoe helpt u mee aan de opdracht om het Evangelie te verspreiden? Hoe kunnen wij elkaar helpen om daar nog meer werk van te maken?

Thema 6: Dialoog in Kerk en samenleving
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.

Wie komen we (als Kerk) allemaal tegen in onze wijk, dorp of stad? Hebben we oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt? Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld? Hoe kan de Kerk een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden in onze omgeving? Waar vindt in uw parochie het gesprek plaats tussen uw Kerk en de samenleving? Denkt u dat er kansen liggen voor de Kerk om in gesprek te gaan met de samenleving? Wat kan de Kerk leren van de samenleving?

Thema 7: Het gesprek met andere Christenen
De dialoog tussen christenen van verschillende herkomst, verenigd door één doop heeft een bijzondere plaats op de synodale weg. Ondanks de grote verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten tussen de verschillende christelijke kerken. Het is daarom belangrijk om, als we spreken over de “samen Kerk zijn”, ook te spreken over de verbondenheid met andere christenen.

Thema 8: Autoriteit en participatie
Een synodale kerk is een participerende en medeverantwoordelijke kerk. Om samen Kerk te zijn, is het ook belangrijk dat er genoeg mensen meedoen en verantwoordelijkheid willen dragen. De wijze waarop er leiding wordt gegeven binnen de kerk, heeft hier invloed op.

Thema 9: Onderscheiden en beslissen
Op een synodale wijze worden beslissingen genomen door onderscheiding, gefundeerd op een consensus die voortkomt uit de gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan de Geest. Beslissingen nemen is binnen de Kerk is meer dan zomaar een keuze maken of een meerderheid van stemmen. Er spelen vaak veel belangen, verlangens en emoties mee. Het onderzoeken van deze invloeden op de beslissing heet onderscheiden. Zo wordt geprobeerd om er achter te komen wat de Heilige Geest ons wil zeggen, via de gehele kerkgemeenschap.

Thema 10: Onszelf vormen in synodaliteit
De spiritualiteit van samen-op-weg-gaan is geroepen een lerend principe te worden voor de vorming van de menselijke persoon en van de christen, van families, en van de gemeenschappen. Als we samen Kerk willen zijn, samen op weg willen gaan, moeten we accepteren dat het niet altijd gaat zoals we verwachten. “Samen Kerk zijn” schept ook de verwachting dat we veranderen, onszelf vormen, en lerend onderweg zijn. Dat is namelijk wat samen-op-weg-gaan van ons vraagt.

Vragen
Heeft u een vraag over de weblink? Op deze pagina vindt u mogelijk uw antwoord. Mocht u toch nog een vraag hebben, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen.

Namens het bisdom danken wij u hartelijk voor alle bijdragen.

Andere berichten