De Week van gebed voor eenheid

7 januari 2023

Zondag 22 januari vindt de oecumenische viering plaats in de
Garnizoenskerk te Ravenstein om 10.00 uur.

Het koor Cordaad draagt de zorg voor de muzikale invulling en
er is kindernevendienst.

 

DOE GOED ZOEK RECHT
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te
doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid
komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd
tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal
voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse
staat Minnesota.

Leer goed te doen
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde
eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen
verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist
dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het ideale
moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien
van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen
stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en
verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Zoek het recht
In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht te zoeken, klinkt door dat er sprake is van
onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving van die tijd. Jesaja smeekt het volk van Juda om
dit te veranderen.

Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in grote
delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als
passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren een oorzaak van de
verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft verscheurd. Het idee dat witte mensen superieur zijn
(‘white supremacy’) heeft als een gif veel schade kunnen aanrichten en gezorgd voor onderdrukking tot
op de dag van vandaag. Vooral in Noord-Amerika en in landen over de hele wereld die door de eeuwen
heen door witte Europese machten zijn gekoloniseerd. Dit geldt ook voor de ‘ontdekkingsdoctrine’[1].

Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor
gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet
altijd makkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn
volgelingen een rijke belofte: het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid
vervolgd worden.

Herstellende gerechtigheid
In de Bijbel ontdekken we dat we onze relatie met Christus niet kunnen loskoppelen van onze houding
tegenover al Gods mensen. In het bijzonder niet van de mensen zonder aanzien en status (Matteüs 25 vers
40). Wiens stemmen worden niet gehoord in onze gemeenschappen? Wie is niet vertegenwoordigd aan de
tafel? Waarom niet? Welke kerken en gemeenschappen ontbreken in onze dialogen, onze gezamenlijke
acties en ons gebed voor de eenheid van christenen?

Onze toewijding aan elkaar vereist dat we ons bezighouden met mishpat, het Hebreeuwse woord
voor herstellende gerechtigheid. Het betekent dat we opkomen voor mensen van wie de stem niet
gehoord wordt. Dat we structuren ontmantelen die onrechtvaardigheid creëren en in stand houden. En dat
we anderen versterken die zich inzetten voor het bevorderen van een eerlijke, gelijkwaardige behandeling.

Dit werk gaat verder dan onze vrienden, familie en geloofsgemeenschap. Christenen zijn geroepen om
erop uit te gaan en te luisteren naar de pijn van allen die lijden, om hun verhaal en hun trauma’s beter te
begrijpen en erop te reageren.

Samen
Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te
zoeken, samen de onderdrukten te bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen op te komen voor
de weduwen. Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij als
christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij het
gesprek met anderen aangaan en hen – inclusief hun pijnlijke ervaringen – werkelijk zien?

De gebeden en ontmoetingen in deze week hebben de kracht om ons diep te veranderen – persoonlijk én
als groep. Laten we openstaan voor Gods aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd aangaan voor
gerechtigheid in onze samenleving.

Verder:

Oecumenische lezing PKN Classis Brabant 16 januari om 20.00 uur

Traditiegetrouw wordt er ook een oecumene lezing georganiseerd die dit jaar in het thema staat van het slavernijverleden.
Op onderstaande link ziet u hoe u zich kunt aanmelden voor de lezing:
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/agenda.aspx?lIntNavId=19866&lIntEntityId=207399

Voorafgaand vindt het oecumenisch vesper plaats in de sint Jan om 19.00 uur.

Laten we in deze internationale Week van gebed voor de eenheid van christenen bidden voor onze gebroken wereld, waar veel onrecht is vanwege racisme en ongelijkheid.
We bidden dat we als broeders en zusters in Christus in iedere mens het beeld en de gelijkenis van God zien en dat we goed zijn voor elkaar en elkaar recht doen.

 

Andere berichten