Actie Kerkbalans en wat missen de kerkgangers na nóg een jaar corona

24 januari 2022

Met de Actie Kerkbalans wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd aan de parochianen en kerkbetrokkenen om zo de eigen plaatselijke kerk te steunen. In ons parochieblad D’n Doper van vorige maand brachten wij deze actie bij u al warmhartig onder de aandacht met dankzegging voor uw bijdragen.

Naast onderstaande oproep door onze bisschop De Korte om mee te doen aan de Actie Kerkbalans treft u ook het resultaat aan van het onderzoek door Actie Kerkbalans ‘Wat missen kerkgangers na nóg een jaar corona’.

Video-oproep van bisschop De Korte

Bisschop De Korte roept in een videoboodschap de parochianen van de parochies binnen het Bossche bisdom op om mee te doen aan de Actie Kerkbalans en wellicht royaal bij te dragen. “Want alleen als uw parochie een gezond financieel fundament heeft, kan het kerkelijk leven ook doorgaan. Er gebeurt in de parochie ontzettend veel: er wordt gevierd, er is catechese, er is diaconie: zorg voor de zieken, voor de ouderen”, aldus Mgr. De Korte.

Kerkgangers missen na nóg een jaar corona vooral het fysieke samenzijn

Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een onderzoek van Actie Kerkbalans. Bijna de helft van de ondervraagde kerkleden noemt het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis. Dit is een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.

Het afgelopen jaar volgde de meerderheid van de kerkleden diensten of vieringen van hun kerk online. Twee derde vond dit prettig, maar toch blijkt er een duidelijke voorkeur voor fysiek samenkomen. Deze voorkeur is sterk toegenomen in vergelijking met 2020. 48% van de kerkleden noemt fysieke aanwezigheid als het grootste gemis in coronatijd, ten opzichte van 34% in 2020. Samen zingen, wat vorig jaar het meest werd gemist, wordt dit jaar door 39% van de kerkleden genoemd als belangrijkste gemis. Daarna volgt de ontmoetingen met medekerkleden (28%).

Duidelijk signaal: ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde
“De uitkomst van het onderzoek is een duidelijk signaal dat veel kerkgangers de contacten die ze hebben via hun kerk, missen”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “De kerk voorziet in een behoefte van leden om elkaar te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde. In coronatijd is dit minder mogelijk. Nu de crisis langer duurt, gaan kerkleden dan ook vooral het contact en de betrokkenheid bij elkaar meer missen.”

Livestream gewaardeerd, toch liever fysiek
Vieringen via de livestream worden gewaardeerd. 47% van de kerkgangers volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch wil 45% van deze groep bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken blijven. “Dit laat zien dat kerkgangers digitale vieringen waarderen wanneer het niet anders kan, maar liever terugkeren naar fysieke samenkomsten zodra de crisis voorbij is”, aldus Kruse. Van alle respondenten geeft 63% de voorkeur aan het fysiek samenkomen. Van de kerkleden die regelmatig (minstens eens per maand) naar de kerk gaan, is dit zelfs 90%.

Digitale voordelen behouden
Er zijn ook onderdelen van kerk-zijn in coronatijd die kerkgangers graag zouden behouden. Bijna 40% van de kerkgangers vindt het prettig ook in de toekomst kerkdiensten op een ander moment te kunnen terugkijken of -luisteren. 33% wil digitaal kunnen blijven meeleven met kerkdiensten en 21% wil blijven collecteren via een app of QR-code.

Actie Kerkbalans
De resultaten komen voort uit onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens in opdracht van Actie Kerkbalans uitvoerde onder zo’n 2.000 leden van de vier betrokken kerkgenootschappen. Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Met de actie vragen zij hun leden jaarlijks een financiële bijdrage voor de eigen parochie of gemeente.

In het onderzoek werden kerkleden ook gevraagd naar hun betrokkenheid bij Actie Kerkbalans. Bijna alle kerkleden (93%) zijn bekend met Actie Kerkbalans en driekwart vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk of parochie. Kerkgangers geven vooral graag voor hun plaatselijke kerk en dan met name voor concrete doelen zoals het gebouw en de pastorale beroepskrachten. Daarnaast blijkt dat veel leden (44%) het heel belangrijk vinden als hun kerkbestuur laat weten waar giften voor zijn gebruikt.

Lees hier het complete onderzoek Actie Kerkbalans start 2022.

Kijk terug: online persconferentie Actie Kerkbalans 2022 met onder anderen bisschop De Korte.

Andere berichten